top of page

נקודות זיכוי במס להורים בתכנית "נטו למשפחה" - כל מה שצריך לדעת


רשות המסים פרסמה את ההנחיות החדשות למעסיקים, שלפיהן ההטבות בנקודות הזיכוי להורים עליהן הוחלט במסגרת תכנית "נטו למשפחה" יוכלו להיכנס לתוקף כבר ממשכורת מאי שתתקבל בחודש יוני. ההטבות יינתנו רטרואקטיבית מחודש ינואר 2017. אז בכמה יגדל הנטו? כל מה שצריך לדעת על הרפורמה.

נקודות זיכוי לאישה

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות זיכוי לשנת המס שלאחר הלידה

נקודות זיכוי לגבר

כיצד פעלו נקודות הזיכוי במס עד כה?

שוויה של נקודת זיכוי כיום הוא 215 שקלים בחודש (2,580 ש"ח בשנה). גברים זכאים לנקודות זיכוי בעבור ילד מיום היוולדו עד גיל 4 באופן הבא: נקודה אחת בעבור ילד עד גיל שנה, שתי נקודות בעבור ילד בגיל שנה עד שנתיים, שתי נקודות בעבור גיל שנתיים עד שלוש ונקודה אחת בעבור גיל שלוש עד ארבע. נשים זכאיות לחצי נקודה מיום היוולדו של הוולד, ועם הגיעו לגיל שנה ועד גיל שש, הן זכאיות לשתי נקודות בעבור כל שנה.

מה השינוי שיחול בעקבות התכנית?

הגדלת והשוואת נקודות הזיכוי בין גבר לאישה: שני בני הזוג יהיו זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי עד גיל שנה, ול-2.5 נקודות מגיל שנה עד גיל שש.

כמו כן, בלחץ של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה) וח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) הוכנס שינוי בהצעת החוק, כך שאישה שתלד בשנים

2018-2017 ולא תגיע לסף המס בשנת הלידה, תוכל להעביר את תוספת נקודת הזיכוי האחת לשנת המס העוקבת. כך, בשנה העוקבת תקבל האישה 3.5 נקודות זיכוי, לעומת 2.5 נקודות לפי ההצעה המקורית.

איך תשפיע התכנית על הכיס שלנו ?

על מי תחול ההטבה?

הורים לילדים עד גיל 6.

כמה כסף זה יחסוך למשפחה ממוצעת?

אלפי שקלים בשנה. כך למשל, משפחה עם שלושה ילדים בני אפס עד חמש, שבה כל אחד מבני הזוג מרוויח 15 אלף שקלים לחודש (ברוטו), תיהנה מתוספת של כמעט 17 אלף שקלים (נטו) בשנה.

לדוגמה נוספת, משפחה עם שני ילדים בני ארבע עד שש, שבה הגבר משתכר 12 אלף שקלים לחודש (ברוטו) והאישה 8,000 שקלים (ברוטו), תיהנה מתוספת להכנסתה של כ-13 אלף שקלים (נטו) בשנה.


bottom of page