top of page

מיסוי לעסקים

בעמוד זה תוכלו למצוא פרטים אודות סוגי העסקים השונים ומידע חשוב שכל בעל עסק צריך להכיר. במידה ויש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בכל נושא. 

Anchor 1

מס ערך מוסף: מע"מ

מס ערך מוסף (מע"מ) - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העיסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו. עוסק מורשה בהגדרה הינו עוסק אשר חייב בגביית מע"מ על הכנסותיו, ומכאן גם זכותו לקזז מע"מ על הוצאותיו.

עסק שסכום העסקאות השנתי שלו גבוה מ- 102,292 ש"ח (נכון לשנת המס 2022 - הסכום מתעדכן אחת לשנה) חייב להרשם כעוסק מורשה, ולא יכול להיות עוסק פטור.

 

שיעור המע"מ נכון לשנת 2022 הינו 17% וסכום זה עשוי להתעדכן במשך השנים. המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק.

 

מע״מ עסקאות

בהתחשבנות מול הלקוח, העוסק המורשה מוסיף לחשבון העסקה את סכום המע״מ בעבור כל מוצר/ שירות (למעט מקרים ספציפים אשר הוגדרו בחוק לדוגמה אילת) מע״מ זה גם נקרא בהגה המקצועית מע״מ עסקאות.

מע״מ תשומות

עוסק מורשה רשאי להתקזז על המע"מ ששילם בעוד שמע״מ זה סייע לו לייצר הכנסה בעסק שלו, לצורך כך עליו לקבל חשבונית מס (לא קבלה) מע״מ זה נקרא בשפה המקצועית מע״מ תשומות.

האחריות להעברת המע"מ (למדינה) הינה של בעל העסק. הסכום הנ״ל, ישולם אחת לחודש או לחודשיים עד ה-15 לחודש העוקב (שלאחר מכן) הדרך להעברת התשלום הינה באמצעות פנקס המונפק על ידי מס ערך מוסף ונשלח לנישום או באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

 

דוגמא פשוטה להתחשבנות עם מע"מ (דו חודשית)

 

הכנסות בחודש ינואר 10,000 ₪ לפני מע"מ

הכנסות בחודש פברואר 20,000 ₪ לפני מע"מ

סה"כ הכנסות בחודשים ינואר-פברואר 30,000 לפני מע"מ

 

הוצאות בחודש ינואר 5,000 ₪ לפני מע"מ

הוצאות בחודש פברואר 6,000 לפני מע"מ

סה"כ הוצאות בחודשים ינואר-פברואר 11,000 ₪ לפני מע"מ

 

מע"מ עסקאות 30,000*17% = 5,100 ש"ח

מע"מ תשומות 11,000*17% = 1,870 ש"ח 

נטו תשלום למע"מ = 3,230 ש"ח 

במצב בו מע"מ תשומות יעלה על מע"מ עסקאות יתקבל החזר.

Anchor 2
Anchor 3

מס הכנסה

מיסוי יחיד

מס הכנסה הינו מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד ו/או יחיד. חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בייצורה, כך שלמעשה המס מוטל על הרווח. בנוסף לניכויים של הוצאות המותרות בניכוי, לעתים ניתן לקזז הפסדים משנים קודמות או לנצל פטורים. במקרה זה המס מוטל על "ההכנסה החייבת" - כלומר, הכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המותרים על פי החוק. פעמים רבות (גם במדינת ישראל) מונהג מס פרוגרסיבי, מס ששיעורו עולה עם עליית ההכנסה החייבת .

במיסוי פרוגרסיבי שיעור המס גדל עם הגידול בבסיס המס (מס חברתי), משמע העשירים משלמים כמס חלק גדול יותר מהכנסתם מאשר העניים. מס הכנסה בישראל הוא מס פרוגרסיבי.

המס הינו מדורג לפי המדרגות הבאות (נכון לשנת המס 2021):

* הסכומים מתייחסים להכנסה שנתית ולהכנסות מיגיעה אישית בלבד

שיעור המס למדרגה - 50% 

שיעור המס למדרגה - 47%

שיעור המס למדרגה - 35%

שיעור המס למדרגה - 31%

שיעור המס למדרגה - 20%

שיעור במס למדרגה - 14%

שיעור המס למדרגה - 10%

מס הכנסה חל על כל הכנסה בישראל ועל הכנסות אזרח ישראלי מחוץ לישראל.

המס יחול על הרווח בלבד – הכנסות בניכוי כל ההוצאות וכולל התאמות מסוימות (הוצאות לא מוכרות, תיאום רכב, תרומות,רווחי הון וכו'), אם ישנו הפסד הוא יעבור לניצול בשנה הבאה.

הוצאה מותרת בניכוי היא כל הוצאה שהוצאה לייצור הכנסה (למעט חריגים) -ראה הסבר הוצאות מוכרות.

התשלום למס הכנסה נעשה בדרך של מקדמות הנקבעות בתחילת השנה וניתנות להקטנה לפי צפי מחזור שנתי, מקדמות דו חודשיות, המקדמות משולמות באינטרנט / דואר / בנק ב 15 לחודש העוקב והשירות ניתן ע"י רואה החשבון כחלק משכר הטרחה.

 

 

מיסוי חברה

 

עד כה, דיברנו על מיסוי יחיד, כעת נדבר על מיסוי חברות.

שיטת המיסוי חברות הינה דו שלבית, הכנסתה החייבת של החברה מתמסה בשיעור מס קבוע של 23% (נכון לשנת 2022), ובעת חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה אשר הינם יחידים,ישולם מס בגין חלוקת דיבידנד בשיעור של 20%-30%.

חלוקת רווחים בין חברות תושבות ישראל אינה חייבת במס, כלומר בעת חלוקת דיבידנד מחברה לחברת האם שלה כאשר שתיהן תושבות ישראל, לא יוטל מס בגין חלוקה זו.

 

משיכת רווחים מהחברה יכולה להתבצע באחת מהאפשרויות הבאות:

חלוקת דיבידנד – שיעור מס קבוע של 25%, דיווידנד שחולק לבעל מניות מהותי שיעור של 30%.

משיכת משכורת – שיעור מס שולי של היחיד

משיכת דמי ניהול – שיעור מס שולי של היחיד

מכירת החברה – שיעור מס קבוע של 25%, רווח הון לבעל מניות מהותי שיעור של 30%

על הכנסה חייבת במס של חברה מוטל כאמור מס בשיעור קבוע של 25% מרווחי עסקים, ריבית, שכירות או רווח הון.

 

ההתחשבנות עם מס הכנסה הינה שנתית- בסוף כל שנה יוגש דוח שנתי בסוף השנה וינוכו מחבות המס המקדמות ששולמו במהלך השנה ונקודות הזיכוי של הלקוח.

כל סכום מעל 647,641 ש"ח
מ 502,921 עד 647,640 ש"ח
מ 241,681 עד 502,920 ש"ח
מ 173,881 עד 241,680 ש"ח
מ 108,361 עד 173,880 ש"ח
מ 75,481 עד 108,360 ש"ח
מ 0 עד 75,480 ש"ח

ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:

א) מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות

ב) מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע

ג) מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע

העובד מצהיר על גבי טופס הדין וחשבון הרב שנתי על הכנסה משוערת.

סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע עפ"י הכנסה זו או עפ"י השומה האחרונה, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.

- ההתחשבנות הינה שנתית בהתאם לדו"ח המס המועבר ממס הכנסה לביטוח לאומי

- בהקשר לביטוח הלאומי המילה הכנסה כוונתה להכנסה חייבת (לאחר ניכויי הוצאות).

 

דמי הביטוח הלאומי לעצמאיים מחולקים ל-2 רמות:

 

רמה 1 - עד 60% מהשכר הממוצע במשק (6,256 ש"ח נכון לשנת 2021) לחודש. ברמה זו משולמים דמי ביטוח בשיעור של 5.97% מההכנסה החייבת (ביטוח לאומי 2.87% ומס בריאות בשיעור של 3.1%)

 

רמה 2 - מעל 60% מהשכר הממוצע במשק (6,256 ש"ח נכון לשנת 2021) ועד תקרת מקסימום של 43,240 ₪ לחודש (נכון לשנת 2017) . ברמה זו משולמים דמי ביטוח בשיעור של 17.83% מההכנסה החייבת (12.83% ביטוח לאומי ו 5% מס בריאות).

 

החזר מס

בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושא החזרי המס בישראל, שכירים רבים מודעים לאפשרות, שמס הכנסה צריך להשיב להם כסף, אבל לרוב זה נשאר רק בגדר מודעות,

מבלי לבצע מהלכים פשוטים שיזכו אותם בכסף שמגיע להם.

 

מהי סימולציה להחזר מס?

בדיקת החזר מס היא בדיקה ממוחשבת, אשר מתחשבת בסך הכנסתו של אדם, נקודות הזיכוי שלו, בשקלול מצבו האישי והפיזי. על סמך נתונים אלו ניתן לקבוע את חבות המס של הנישום בשנת מס מסוימת.

בכדי להגיע לתוצאה אופטימלית ולחבות מס מינימלית, יש צורך באיש מקצוע המכיר את פקודת מס הכנסה. בקשה להחזר מס, אפשר להגיש לבד או בסיוע איש מקצוע.

 

מי עשוי להימצא בסבירות גבוהה להחזר מס?

שכירים אשר מצבם האישי טרם קיבל ביטוי בתלוש השכר (כלומר השכיר לא יידע את מעסיקו בנתונים המזכים אותו במס) מאפשר להם לקבל הטבות במס.

אוכלסיה זו כוללת לדוגמה גרושים או הגרושות, אשר זכאים לפי הוראות פקודת מס הכנסה להקלות במס על ילדים שבחזקתם או על ילדים שלא בחזקתם והם תומכים בהם כלכלית (כלומר משלמים מזונות).

גובה ההטבה יכולה להגיע לכדי מספר נקודות זיכוי, ששווי כל אחת מהן היא כ 2,676 ₪ (בשנת 2022).

 כמו כן קבוצות "סיכון" נוספות העשויות להיות זכאיות להחזר:

אקדמאים -מי שזכאי לתואר ראשון או שני וסיים לימודיו במוסד אקדמי המוכר לצורך ההטבה.

לחיילים המשוחררים משרות סדיר או מילואים ושעדיין נמצאים בתקופת השחרור המוגדרת, המזכה אותם בנקודות זיכוי.

להורים עם ילדים בקשיי למידה או ריכוז (כפי שאובחנו על ידי רופא מתאים לכך).

עולים חדשים אשר נמצאים בתקופה המזכה אותם בהטבות המס (כ 40 חודש מרגע עלייתם ארצה) ועוד.

עובדים שרצף תקופת עבודתם נקטעה מסיבות שונות (אבטלה, חופשת לידה, החלפת מקום עבודה, פציעה ועוד) לרוב קורה במקומות עבודה בהם תוכנת השכר לא מחשבת במדויק את חבות המס הנכונה של השכיר.

זה המקום לציין שהמס מחושב באופן שנתי ועל כן, תקופה בה לא עובדים, מזכה אותנו בנקודות זיכוי המתפרסות באופן שווה על פני כל חודשי השנה (בין אם השתכרנו במהלך אותה שנה ובין אם לאו).

 

אלו מסמכים יש להגיש בכדי לבצע בדיקת החזר מס?

המסמכים שמשמשים לבדיקת החזר מס הם גם המסמכים אשר יוגשו למס הכנסה יחד עם טופס בקשת החזר המס.

אי לכך על המסמכים להיות קריאים, שלמים, חתומים ותקפים לתקופה אליה הם מתייחסים.

מסמכים לא חתומים או אישורים לא תקפים יכולים לעקב את ביצוע ההחזר ולעיתים אף ליצור חבות לתשלום מס, בגין ביטול הטבה שניתנה לשכיר בתלוש.

עד כדי כך חשובה היא מלאכת איסוף המסמכים (כמו גם הבדיקה עצמה, שתעשה על ידי אנשי מקצוע המנוסים שהוכשרו לכך.

 

בין המסמכים הרלוונטיים לבדיקת החזר מס ניתן למצוא (רשימה חלקית):

טפסי 106 מכל מקומות העבודה בהם השתכרנו בשנת המס.

אישור זכאות לתואר אקדמי מהמוסד להשכלה גבוהה.

תעודת שחרור משירות סדיר.

אישור מחברת ביטוח על תשלום לביטוח חיים המזכה ממס לפי הוראות סעיף 45 לפקודה.

אישור הפסדי הון ורווחי הון ממכירת ניירות ערך סחירים (טופסי 867 מהבנק).

אישור על תרומות.

חשבונית תשלום על הכשרה מקצועית.

פסק דין משפטי לגירושין ותשלום מזונות.

Anchor 4

נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הן הטבה כספית במס הניתנת לעובד בגין עמידה בתנאים מסוימים ובפרמטרים מסוימים.

בעבור כל נקודת זיכוי נהנה מזיכוי מס של 223 ₪ בחודש (נכון לשנת 2022).

ישנן סיבות רבות שבגינן ניתן להינות מנקודות זיכוי וחשוב להכיר אותן על מנת לוודא שאין אנו משלמים בטעות יתר מס.

נננסה לעמוד בכלליות על עיקר נקודות הזיכוי.

כנקודת מוצא, כל תושב ישראל זכאי ל – 2.25 נקודות (שווה ערך ל-484 ₪ שמקוזזים באופן חודשי ממס ההכנסה שמשלם העובד).

אישה זכאית ל – 0.5 נקודה נוספת, מעבר לנקודות הזיכוי היסודיות (בסה"כ שווה ערך ל-613 ₪ קיזוז חודשי ממס).

בנוסף ישנן תוספות של נקודות זיכוי עבור סיטואציות מסוימות ועל מנת להינות מאותן הסיטואציות חשוב להכיר אותן ולעדכן את מחלקת השכר/רואה החשבון (במידה ואתם עצמאים) בכדי לוודא כי אינך משלם מס יתר.

 

להלן מספר מצבים שכיחים בהם נהיה זכאים לנקודות זיכוי:

1. לידת ילד - בעבור לידת ילד אישה תקבל נקודת זיכוי נוספת בגין כל שנה משנת המס בה הילד בן שנה ועד שנת המס בה הילד בן 5, בסה"כ תוספת של 5 נקודות זיכוי שנתיות נוספות (נקודה שנתית שווה נכון לשנת 2022- 2,676 ₪).

לגבי גבר בשנת המס בה נולד תינוק יהיה זכאי לנקודת זכות נוספת ובשתי השנים הבאות (שנות המס של גיל שנה וגיל שנתיים) מגיעות לך 2 נקודות לאורך כל השנה, ובשנת המס הרביעית (שנת המס של גיל 3) – מגיעה לך נקודה אחרונה.

הערה חשובה! חישוב המס הינו שנתי ולכן את נקודות הזיכוי מקבלים לאורך כל השנה, מינואר ועד דצמבר, ללא חשיבות באיזה חודש נולד הילד. גם אם התינוק נולד בדצמבר ההטבה תינתן רטרואקטיבית מינואר, כלל זה תקף כמעט לכל נקודות הזיכוי.

2. שינוי מצב משפחתי – במקרה של גירושין, הורה החי בנפרד והילדים נמצאים בחזקתו, יקבל נקודת זיכוי נוספת.

3. לימודים אקדמאים – אם סיימת לימודים לתואר ראשון עד 2013 מגיעה לך נקודת זיכוי התקפה משנת המס שלאחר סיום התואר ולמשך 3 שנים לכל היותר (אם התואר הסתיים בפחות מ 3 שנים אזי למשך תקופת הלימודים). אם סיימת לימודים לתואר שני עד 2013 מגיעה לך חצי נקודת זיכוי התקפה משנת המס שלאחר סיום התואר למשך שנתיים לכל היותר (אם התואר הסתיים בפחות מ 3 שנים אזי למשך תקופת הלימודים).

מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013

מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013 זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. ההטבה תתקבל במהלך שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו של העובד.

מי שסיים את לימודיו לתואר בשנת 2016 ואילך יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו לתואר ולא יותר משלוש שנים.

4. שחרור משרות סדיר – חייל המשתחרר משרות סדיר בלבד, זכאי ל 2 נקודות זיכוי מהחודש שלאחר חודש השחרור ולמשך 3 שנים. במקרה שמשך השרות הינו מתחת ל 23 חודשים לחייל ו-22 חודשים לחיילת הזכאות הינה לנקודת זיכוי אחת בלבד למשך 3 שנים.

5. כלכלת ילדים – גרוש המשתתף בכלכלת ילדיו הקטינים זכאי לנקודת זיכוי (בכפוף להסכם מזונות).

 

להלן הטבלה מפורטת של נקודות הזיכוי:

Anchor 5

גילוי מרצון

גילוי מרצון הינו תהליך הנועד לעודד נישומים שביצעו עבירות מסים לדווח על כך, לשלם ולמעשה לסלק את המחדל שבוצע.

במסגרת ההליך, הנישום ישלם את החבות שנקבעה עבורו, ובתמורה רשות המסים מתחייבת שלא יינקטו נגדו הליכים פלילים (סוג של הסדר).

חשוב לציין כי הליך גילוי מרצון נעשה כל עוד הנישום לא ״עלה ברשת״ של רשות המיסים כלומר טרם ננקטו מולו צעדים משפטיים כלשהם מצד רשות המיסים.

כאמור נישומים אשר אינם מדווחים באופן שוטף לרשויות המס על הכנסות או שמגישים דיווחים כוזבים, מבצעים עבירות מס. במקרים כאלה, רשויות המס עלולות לנקוט בהליכים פליליים כנגד מעלימי המס שעשויים להגיע עד לכדי כתבי אישום, הרשעה ובמקרים מסוימים מאסר בפועל.

יחד עם זאת, ראינו כי אפשר להימנע ממצבים לא נעימים אלה הכוללים חקירות, ניהול משפט ואולי אף מאסר בפועל, ולתקן גם בדיעבד את הדיווח, כך שיהיה מדויק, על ידי הליך גילוי מרצון.

הליך גילוי מרצון הינו הליך קיים ברשויות המס בישראל, אולם עד לשנת 2005 לא היה נוהל ברור המפרט את תנאי הזכאות והקריטריונים ליישומו.

רשות המסים פרסמה בשנת 2005 את "נוהל גילוי מרצון" בכדי לגרום לנישומים למסור דיווחים מתוקנים ואמיתיים.

מאחורי הליך גילוי מרצון עומד הרציונל של עידוד נישומים, בעלי עסקים, יחידים או בעלי תפקידים בתאגידים שביצעו עבירות מסים – לדווח על כך ולהסיר את המחדל הקיים.

 

אילו עבירות נכללות בהליך גילוי מרצון

כאמור מדובר על עבירות מס שבוצעו הן בישראל והן בחו"ל.

במסגרת ההליך, רשות המסים תדון בעבירות מס מהותיות כגון התחמקות ממס, העלמת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים וכדומה, אולם עבירות בסיסיות כגון אי הגשת דו"חות וניכויים – לא יידונו במסגרת הליך גילוי מרצון.

 

הקריטריונים להליך גילוי מרצון

פנייה כנה, כלומר שלא נעשתה בעקבות חקירה או בדיקה מוקדמת של רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת .

אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון.

ברשות המסים לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לגורמים קשורים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.

לא פורסם מידע באמצעי התקשורת.

המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין בישראל.

הנישום הגיש הצהרת כנות, כלומר תיקן את שדווח והסיר את המחדל.

לאור מורכבות הליך גילוי מרצון והסיכון הגדול הכרוך בו של הפללה עצמית, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון בכל הנוגע להליך הגילוי מרצון וביכולתו לבחון את כל הסוגיות הרלוונטיות לנושא.

Anchor 6
bottom of page