top of page

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה:

תקרה עד 100,000 שקל ומחזור שנתי של עד 3,000,000 ש״ח.

 

הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר בדיקת המסמכים והמלצת הגוף המתאם (נכון לשנת 2022 פירמת BDSK).

 

מטרות ההלוואה:

השקעות- מימון לפעילות השקעה ורכישות להרחבת העסק.

 

תקופת ההלוואה:

עד 5 שנים, ניתן לקבל 6 חודשי גרייס על תשלום הקרן (שישה חודשים שבהם התשלום יהיה רק על הריבית וללא חיוב עבור החזר הקרן).

 

ריבית:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית ועל פי שיקול דעתו של הבנק, ובאישור וועדת האשראי.

 

בטחונות:

עד סך 25%. בנוסף תידרש ערבות אישית של הבעלים. ישנה אפשרות להחליף את הביטחונות בערבות אישית של אדם נוסף.

 

תנאי סף לקבלת הלוואה:

  • מחזור שנתי: עד 3 מיליון ₪.

  • במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.

  • בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.

  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.

  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.

  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

 

הבהרות:

על פי הנחיות המדינה, ניתן להגיש בקשה עבור בנק אחד בלבד , מעבר בין הבנקים יתבצע רק באישור הגוף המתאם על פי ההנחיות. כמו"כ אין להגיש בקשה כפולה למספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.

עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, או כל שינוי בהליך ההלוואה רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם.

מסלול מהיר

bottom of page