top of page

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה: 500,000 ₪.

 

הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם (נכון לשנת 2022 פירמת BDSK) אשר בדיקת המסמכים והמלצה למתן ההלוואה נעשה ע״י גוף זה. המגבלה 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪, ועד 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.

 

מטרות ההלוואה:

 • עסק בהקמה

 • עסק שתפקד כ-"עוסק פטור" ומעוניין להרחיב את העסק לעוסק מורשה או חברה בע"מ ומחפש מקורות מימון.

 • עסק ללא מסגרת אשראי

 • עסק שעובר למקום ייעודי אחר בתנאי שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום ההקמה.

 

תקופת ההלוואה:

עד 5 שנים, ניתן לקבל עד חצי שנה גרייס על תשלום הקרן (שישה חודשים שבהם התשלום יהיה רק על הריבית בלי להחזיר קרן)

ריבית:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.

בטחונות:

10% בעבור סכום של עד 300 אלף ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 אלף ש"ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 

תנאי סף לקבלת הלוואה:

 • ההון העצמי של בעלי העסק לפחות 20% מסכום ההלוואה.

 • לעסק אין חובות שלא הוסדרו לרשויות המס בישראל.

 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי העסק/בעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.

 • בנק כלשהו אינו מצוי בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

 • לעסק ללא חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.

 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים, גם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

 

הבהרות:

על פי הנחיות המדינה, ניתן להגיש בקשה עבור בנק אחד בלבד, מעבר בין הבנקים יתבצע רק באישור הגוף המתאם על פי ההנחיות.

בנוסף אין להגיש בקשה כפולה למספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.

עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, או כל שינוי בהליך ההלוואה רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם .

מסלול עסקים בהקמה

bottom of page