top of page

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה כדלהלן:

  • עד 500,000 שקל: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקל.

  • ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה בין 6.25 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.

 

ההלוואה תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם (נכון ל-2022 פירמת BDSK) בדיקת המסמכים והמלצת הגוף המתאם.

מטרות ההלוואה:

הון חוזר – עסקים שיש להם בעיית תזרימי מזומנים בהון השוטף.

 

תקופת ההלוואה:

עד 5 שנים, ניתן לקבל 6 חודשי גרייס על תשלום הקרן (שישה חודשים שבהם התשלום יהיה רק על הריבית וללא חיוב עבור החזר הקרן).

 

ריבית:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית ועל פי שיקול דעתו של הבנק, ובאישור וועדת האשראי.

 

בטחונות:

עד סך 25%. בנוסף תידרש ערבות אישית של הבעלים. ישנה אפשרות להחליף את הביטחונות בערבות אישית של אדם נוסף.

 

תנאי סף לקבלת הלוואה:

  • מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.

  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.

  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים, גם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

  • בבקשה לעמותה – במידה ואחד ממורשי החתימה בעל חשבון מוגבל , העמותה אינה עומדת בדרישות הסף לקבלת הלוואה בערבות המדינה.

 

הבהרות:

על פי הנחיות המדינה, ניתן להגיש בקשה עבור בנק אחד בלבד, מעבר בין הבנקים יתבצע רק באישור הגוף המתאם על פי ההנחיות. בנוסף אין להגיש בקשה כפולה למספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה. עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, או כל שינוי בהליך ההלוואה רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם.

מסלול הון חוזר

bottom of page