top of page

פנסיה חובה לעצמאים


רקע:

בסוף שנת 2016 אושר בכנסת חוק ההסדרים הכולל מספר תיקוני חקיקה שמכונים "פנסיה חובה לעצמאים" או "אבטלה לעצמאים "או "חסכון וסיוע לעצמאים"תיקוני החקיקה נוגעים לנקודות הבאות:

1) חובה של עצמאי להפקיד לקופ"ג לקצבה (קופ"ג לחסכון / ביטוח מנהלים / קרן פנסיה)

2) עצמאי יוכל לממש חלק מהכספים שנצברו לו במקרה של סגירת העסק בדומה לכספי פיצויים של שכיר.

3) שינוי במדרגות ביטוח לאומי החלות על עצמאיים – מה שיוריד את נטל תשלומי ביטוח לאומי מעצמאיים בעלי הכנסות נמוכות.

מהו השינוי במדרגות ביטוח לאומי, ואיך תושפע ההכנסה שלי?

* דמי ביטוח בריאות נשארו זהים לשנת 2016 ושיעורם 3.1% על כל הכנסה עד 5,804

ו- 5% על כל מ- 5,804 ועד 43,240 ש"ח בחודש.

השפעה על ההכנסה נטו

מה יוצא לי מזה?

1) ההפקדה בקופת הגמל תקנה לך חסכון שישמש אותך לגיל הפרישה וכן למקרה אבטלה. בנוסף לכך, בקרן פנסיה ובפוליסת ביטוח ישנו גם כיסוי ביטוחי למקרה פטירה וכיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

2) כעצמאי שמפקיד לקופ"ג, תהא זכאי להטבות מס, באופן שמקטין את חבות המס שלך.

איך אדע באיזה מוצר לבחור?

ניתן לפנות לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני על מנת להבין את השלכות הבחירה במוצר זה או אחר (קיימת שונות בין המוצרים בכל הקשור לעצם הכיסוי הביטוחי, חובת שילוב כיסויים ביטוחיים והסדרי הסבסוד שמעניקה המדינה בגין כספי החסכון).

מה משמעות החסכון שנצבר עבורי?

1) החסכון שיצבר לך ישמש אותך החל מגיל פרישה לקצבת זיקנה.

2) בנוסף לכך חלק מהכסף שיופקד יצבע כ-"מרכיב חסכון למצב אבטלה" – סכום זה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק, ישולם לעצמאי במקרה בו הוא חדל להיות עצמאי וישמש כתחליף לדמי האבטלה.

על מי זה חל?

על כל עצמאי למעט עצמאי שבסוף השנה עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

1) עצמאי שטרם הגיע לגיל 21

2) עצמאי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60)

3) עצמאי חדש (ז"א מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה)

4) מי שנולד לפני 31/12/1961

ואם אני לא עומד בקריטריונים (אני מתחת לגיל 21 או נולדתי לפני 1961 למשל) ואני מעוניין להפקיד, האם אהיה זכאי להטבות המס בדומה למי שנמצא בתחולת החוק?

בהחלט. הפקדה בקופ"ג לקצבה מזכה בהטבות מס גם אם לא חלה עליך חובת ההפקדה לפי החוק ובנוסף לכך שיעורי ביטוח לאומי יחולו על כל העצמאיים בין שחלה עליהם חובת ההפקדה ובין שלאו.

אז מה החובה שחלה עלי?

חלה עליך חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה (ז"א קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופ"ג לחסכון) את הסכום המפורט מטה:

ואם אני כבר מפקיד לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל?

מעולה! אתה צריך להקפיד שסכומי ההפקדה שלך אינם נמוכים מהרשום בטבלה.

כעצמאי אינני יודע מה תהיה ההכנסה השנתית / החודשית הממוצעת שלי – כיצד מצופה ממני לפעול?

1) ניתן להפקיד את ההפקדה ברמה חודשית, דבר זה אף יבטיח את הרציפות בכיסויים הביטוחיים ככל שקיימים בקופה שבחרת. – במקרה של חוסר ודאות לגבי ההכנסות ניתן לבצע הפקדה חודשית מסויימת על בסיס הערכה ולהתאים את ההפקדה בסוף השנה .על מנת לעמוד בהוראות החוק באפשרותך לבצע את ההפקדה בסמוך לתום שנת המס, אולם מומלץ לבחון את משמעויות ההפקדה השנתית על רציפות הכיסוי הביטוח.

2) שנית - ככל שלא הפקדת את הסכום הדרוש תשלח אליך הודעה מטעם הרשויות לאחר הגשת הדו"ח השנתי ובה יפורט הסכום שאותו הנך נדרש להשלים.

ממתי צריך להתחיל להפקיד?

חובת ההפקדה על פי החוק מתחילה בשנת 2017.

אז האם החל מינואר 2017 תחול עלי חובה לבצע הפקדה שוטפת?

לא. עליך להפקיד במהלך שנת 2017 הפקדה בשיעורים הנדרשים ביחס להכנסותיך החל מתחילת השנה, עם זאת החוק לא קובע את מועד בתוך השנה. אנו ממליצים להיעזר בסוכן הביטוח שלך או ביועץ פנסיוני על מנת לקבל את ההחלטה המיטבית לגבי גובה ההפקדה ומועדה.

אז מתי כדאי לי להתחיל להפקיד וכמה?

חוץ מהחובה בחוק ישנם יתרונות רבים להפקדה בקופ"ג לקצבה. אני ממליץ להיעזר בסוכן הביטוח שלך או ביועץ פנסיוני על מנת לקבל את ההחלטה המיטבית לגבי גובה ההפקדה ומועדה.

ואם לא אפקיד את הכסף / האם מישהו יאכוף את החוק הזה?

במידה והכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה משכר המינימום ולא הפקדת את הסכום הנדרש על פי החוק יתבצע ההליך הבא:

1) לאחר שתגיש את הדו"ח השנתי שלך רשות המיסים תזהה שלא הפקדת את הסכום הנדרש.

2) רשות המיסים תעביר מידע זה למרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות ("המרכז לגבייה").

3) המרכז לגבייה ישלח לך הודעה עם הסכום שעליך להפקיד.

4) להפקיד לכל הפחות את הסכום הנקוב בהודעה ולשלוח אסמכתה מתאימה למרכז לגבייה.

5) במידה ולא תעשה כן ניתן יהיה להטיל עליך קנס של 500 ₪.

האם יכולים להטיל עלי סנקציות נוספות?

זו הסנקציה שהוסדרה במסגרת החוק, בכל מקרה מדובר בחובה חוקית ומצע לפעול על פיה.

מה קורה אם בתקופה מסוימת אין לי הכנסות ואני לא במצב של אבטלה?

מימוש החלק שנצבר לך בקופת הגמל במרכיב "חסכון למצב אבטלה" יהיה אפשרי במקרים הבאים:

1) סגירת העסק + אין הכנסות כעצמאי שבגינן הוא צריך להפקיד לקופ"ג.

2) חדלת לעסוק במשלח ידך כעצמאי+ אין הכנסות כעצמאי שבגינן הוא צריך להפקיד לקופ"ג.

3) הגעה לגיל פרישה.

ז"א שמצב זמני בו אין לך הכנסות אינו מאפשר מימוש הכסף שנצבר במרכיב "חסכון למצב אבטלה", עם זאת קיימים "מצבי מסכנות" מסויימים המוגדרים בחוק שגם בהם יתאפשר לך לבצע משיכה של חלק מהכסף שנצבר לך ללא תשלום מס.

האם קיימת אבחנה בין עוסק זעיר/ פטור/מורשה לעניין החובה להפקיד?

לא. כל מי שיש לו הכנסה כעצמאי חלה עליו חובת ההפקדה.

אני מרוויח סכומים מאוד נמוכים כעצמאי האם גם עלי חלה חובה?

כן, החובה חלה על כל עצמאי שעומד בהגדרות התחולה בלי קשר לגובה הכנסותיו.

אני עצמאי ושכיר במקביל האם החובה חלה עלי?

כן, חלה עליך חובת הפקדה ביחס להכנסותיך כעצמאי.

* לכל שאלה נוספת ופרטים נוספים לגבי החוק מוזמנים לפנות לרואה חשבון עמרי גיטא

bottom of page