top of page

הכירו את 8 החוקים החדשים שיכנסו לתוקפם החל מהיום הראשון לשנת 2017


8 חוקים ייכנסו לתוקפם החל מה-1 לינואר 2017, בעוד עשרה ימים. ביניהם: יום חופשה נוסף, חוק השקיות ותוכנית החיסכון של הביטוח הלאומי

1. עליית שכר המינימום – ב-1.1.2017 יעלה שכר המינימום בישראל ל-5,000 ₪ בחודש (26.88 ש"ח לשעה). מדובר בפעימה השלישית בהעלאה, מאז נחתם ההסכם בדצמבר 2014. הפעימה הרביעית והאחרונה (בינתיים) תינתן בסוף 2017, אז יעלה שכר המינימום ל-5,300 ₪ בחודש (28.49 ש"ח לשעה).

2. חוק השקיות – החל מ-1.1.2017 ייגבה תשלום של 10 אגורות עבור שקיות הנשיאה העשויות ניילון, המחולקות כיום חינם במרכולים. התשלום נועד להפחית את השימוש בשקיות הניילון, ויועבר לקרן מיוחדת של המשרד להגנת הסביבה. ההיטל לא ייגבה בחנויות מכולת ובשווקים. החוק נחקק כדי לחסוך בשימוש בשקיות, לאחר שעלה כי הביקוש לשקיות בישראל הוא 274 שקיות לנפש בשנה, ובסך הכל משתמשים בכל שנה במרכולים בכמות עצומה של 1.28 מיליארד שקיות.

3. תוכנית החיסכון של הביטוח הלאומי יוצאת לדרך - תוכנית "חיסכון לכל ילד" של הביטוח הלאומי תצא לדרך. בכל חודש, תפריש המדינה 50 ₪ עבור כל ילד עד גיל 18. החיסכון החיסכון יישמר בקופות גמל להשקעה או בפיקדון בבנק, לבחירת ההורים, ויינתן לפדיון מגיל 18. לחיסכון יופקד גם סכום רטרואקטיבי, בסך כ-1,000 שקל, עבור מאי 2015 עד דצמבר 2016. ההורים יוכלו להוסיף 50 שקל בחודש על חשבון קצבאות הילדים.

4. יום חופשה נוסף לשכירים (פעימה שנייה) - חוק שיזמה ח"כ רחל עזריה מעניק עוד שני ימי חופש בשנה לכל שכיר. היום הראשון התווסף ביולי 2016, וב-1.1.2017 יתווסף יום החופשה הנוסף. החוק מתייחס לעובדים בעלי ותק של עד ארבע שנים במקום העבודה, שעובדים חמישה ימים בשבוע, אשר יזכו ל-12 ימי חופשה בשנה, במקום 10 ימים בעבר. שכירים שעובדים שישה ימים בשבוע יזכו ב-14 ימי חופשה, במקום 12 עד היום.

5. שיעורי המס משתנים – החל מה-1.1.2017 ישתנו שיעורי מס ההכנסה באופן הבא: המשתכרים עד 20 אלף שקל ברוטו יזכו למס נמוך יותר, והמשתכרים 60 אלף שקל בחודש ישלמו מס גבוה יותר. החיסכון החודשי במס לבעלי שכר נמוך ובינוני ישתנה לפי רמת השכר, וצפוי לנוע מכ-30 ₪ עד כ-150 ₪. בעלי שכר גבוה (60 אלף שקל בחודש) ישלמו תוספת של 200 ₪ בחודש למס ההכנסה.

6. עצמאיים יחוייבו להפריש לפנסיה - בשוק העבודה בישראל יש 210 אלף עצמאים, אשר עד כה לא חוייבו חוקית לחסוך לגיל הפרישה. נתונים המצביעים על כך של-40% מהעצמאיים אין חיסכון פנסיוני, הביא את המדינה לקבוע כי החל מה-1.1.2017 גם עובדים עצמאים יחוייבו להפריש לפנסיה על פי חוק. כדי לוודא שהעצמאים באמת יפרישו לפנסיה קבעה המדינה מנגנון של הטבות וקנסות.

שיעורי ההפרשה:

חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני תהיה בשיעור 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו-12.25% מהחלק שעולה על השכר הממוצע.

סך כל שיעורי ההפקדה לעצמאי ממוצע בקופת הגמל לא יעלו על כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק. (כל שיעורי ההפרשה מתייחסים לחלק מהרווח ולא מהחזור).

ההטבות שיתווספו במסגרת החוק:

1) הפחתת דמי הביטוח הלאומי מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60% (זו הטבה רק למרווחים שכר נמוך יחסית).

2) הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%.

* ב"מצב אבטלה", עצמאי שהפקיד כספים לקופה יוכל למשוך ללא מס, שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או עד תקרה של 12,230 שקלים. אין הגבלה על מספר הפעמים שבהם יהיה העצמאי רשאי למשוך מהקופה את רכיב האבטלה.

7. פותחים את המכרזים – דרגות הניהול במכרזים הפנימיים בשירות המדינה יבוטלו. במקומם, יורחב השימוש במכרזים בין-משרדיים, וייתכן שגם במכרזים פומביים.לתת במקביל, ישתנו הנהלים לגבי העסקת סטודנטים בשירות המדינה, על מנת שיוכלו להתמודד על משרות בשירות המדינה עם סיום לימודיהם.

8. העלאת שיעור ההפרשה לפנסיה לשכירים (במסגרת חוק פנסיה חובה)- בעקבות חתימה על צו הרחבה שנחתם ב 23.5.16. החל מה 1.1.17 (פעימה שנייה, פעימה ראשונה התבצעה כבר ביולי 2016), הפרשות העובד לפנסיה יעלו מ 5.75% ל 6%, הפרשות המעביד לפנסיה יעלו מ 6.25% ל 6.5%, מדובר רק על החלק של הפנסיה, חלק הפיצויים נותר 6% על-ידי המעסיק.

bottom of page