top of page

עוסק מורשה או חברה בעירבון מוגבל?

שוקל לפתוח עסק? איזה עסק? מה השיקולים ועל מה יש לשים דגש? שיטת ההתאגדות היא נקודה קריטית בטווח הקצר והארוך לרווחיות,לאחריות,חבויות לרשויות המס,דיני העבודה וכו'.

מדרגת המס הגבוהה ביותר החלה היום על יחיד היא 50%, כן, זו לא עוד סיסמא שאתם שומעים בשיחות חולין שאנשים אומרים "לוקחים לנו חצי", באמת לוקחים להם חצי.

לעומת זאת שיעור מס חברות הוא 25% לשנת 2016, אך שיעור מס זה חל רק על רווחי החברה שיישארו בקופת החברה לצורך השקעות עתידיות ותפעול שוטף של החברה.

כלומר במצב שבו בעל מניות (בעלי החברה) ירצה למשוך את הרווחים שנצברו בקופת החברה לחשבונו האישי יוטל מס על דיוידנד בשיעור של 25% אם הוא מחזיק פחות מ 10% מהון מניות החברה, ו 30% במקרה שמחזיק מעל 10% בחברה.

בעצם אם נשקלל את המס ששילמה החברה על הרווח ואת המס ששילם בעל המניות במקרה של החזקה בשיעור גבוה מ 30% נגיע לשיעור מס משוקלל של 47.5%.

המסקנה הראשונית והאינטואיטיבית ביותר שמתקבלת היא שאין הבדל אם מושכים את הכסף "הביתה", אך התחום רחב ועמוק יותר אז בואו נמשיך לדון בו.

השיקולים העיקריים להחלטה על שיטת ההתאגדות הינם:

1. ככל שאתם מתכוונים להשאיר יותר כסף בקופת החברה לצורך פיתוח וקידום העסק, הן ברכישת ציוד, רכישת נכסי נדל"ן, הגדלת המלאי בחברה וכו' הרי עדיף להתאגד כחברה.

2. ככל שמחזור ההכנסות שלכם גבוה יותר כדאי לפעול כחברה וזה מהסיבה שבהוראות ניהול ספרים מעל מחזור מסוים (תלוי בעיסוק) ו/או מעל כמות עובדים מסוימת מס הכנסה מחייב אתכם לנהל הנהלת חשבונות כפולה אשר עלותה מגיעה עד לכדי פי 4 מעלויות הנהלת חשבונות חד צידית אשר רוב העוסקים המורשים פועלים לפיה. לכן ככל שעסק מחויב ע"י מס הכנסה להנהלת חשבונות כפולה יש לשקול בחיוב מעבר לפעילות כחברה.

3. סיכון- חברה הינה גוף נפרד שיכול לתבוע ולהיתבע.

לכן ככל שהיקף הסיכון בעסק גדול יותר כדאי להתאגד כחברה שבעליה מוגנים מכוח עיקרון האחריות המוגבלת (מכאן השם "בעירבון מוגבל"). כלומר בעלי המניות מוגנים משפטית כל עוד נהגו בתום לב לעומת עצמאי שחשוף לתביעות אישיות לגבי פעילותו העסקית.

אך ההגנה המשפטית כיום איננה חד משמעית שכן בעלי מניות רבים חותמים בעל כורכם על ערבויות אישיות, למשל לספקים ולכן במקרה שהחברה לא תוכל למלא את חובותיה בעל המניות יצטרך לסייע במישור הפרטי ומכספו.

4.דימוי- חברה בע"מ מצטיירת בפני הציבור כרצינית, יציבה וגדולה יותר מאשר עוסק מורשה למרות שלפעמים לא בצדק.

5. הכי חשוב: למי שמרוויח טוב או רוצה להרוויח כך, בחברה בע"מ ניתן בדרך כלל לנכות הוצאות באופן מוגבר ורחב יותר לעומת עצמאי.

יכולת תכנון המס בחברה בד"כ רחב בהרבה מאשר אצל עצמאי, קחו בחשבון שקיים קו דק מאוד בין "תחמון מס" לבין "תכנון מס" ולכן מומלץ להיעזר במומחה מס.

כללי אצבע לסיכום

א. ככל שהרווח העיסקי החודשי עולה על 25 אלף ש"ח בממוצע שנתי, כדאי לבחון פעילות כחברה ולא כעצמאי. במיוחד כאשר לפחות 1/3 מהרווח מתוכנן להיות מושקע חזרה בפיתוח ותפעול העסק או שלבעלים אין צורך באותו 1/3 והוא יכול להשאירו בקופת החברה.

ב. במקרה שבו בעל העסק מתכנן למשוך את כל הרווחים לכיסו, התאגדות כחברה כדאית רק מרווח חודשי של 50 אלף ש"ח ומעלה.


bottom of page